Document de poziție

Asociația Europeană „Danube-Networkers for Europe“. Network for Learning in Later Life, Social Participation and Intergenerational Dialogue (DANET)

Danube-Networkers for Europe (DANET) este o asociație europeană non-profit a organizațiilor educaționale care gestionează și promovează educația și cercetarea științifică din domeniul învățării de-a lungul întregii vieți, participării in societate și dialogului între generații, în Europa și, mai ales, în Regiunea Dunării. DANET va furniza un nou impuls dezvoltării și implementării politicilor europene comune legate de învățare, îmbătrânire activă și incluziune sociala, mai ales experților implicați în implementarea Strategiei Dunărene în domeniul dezvoltării sociale.

Asociația europeană „Danube-Networkers for Europe“ (DANET) are în vedere stimularea cetățenilor din țările europene pentru participarea activă la dezvoltarea socială și economică a țărilor lor de origine, prin cooperarea cu cetățenii din alte țări, astfel încât aceste scopuri să poată fi atinse în întreaga Europă. Asociația va încuraja, de asemenea, cetățenii europeni să participe activ la implementarea și dezvoltarea ulterioară a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR). DANET va iniția, în special, activități și proiecte locale, regionale și transnaționale care să sprijine dezvoltarea Regiunii Dunării.

Scopurile și domeniile de activitate ale DANET sunt următoarele:

  • De a asigura acces cetățenilor europeni vârstnici și tineri la oportunitățile de învățare și la educația generală pe baza transferului de practici inovatoare și descoperiri și teorii științifice recente. Aceasta va conduce la apariția de noi oportunități, noi cunoștințe și abilități pentru participarea cetățenilor vârstnici și tineri la dezvoltarea economică și socială a țărilor lor și a Europei și va ajuta la reducerea inegalităților și excluziunii sociale.
  • De a permite universităților și altor tipuri de organizații educaționale din Europa să asigure și să îmbunătățească accesibilitatea la educația formală și nonformală pentru generațiile vârstnice și tinere, în contextul viziunii și politicii privitoare la învățarea de-a lungul întregii vieți. DANET se va centra în mod special pe țările din Regiunea Dunării.
  • De a asigura bazele pentru cooperarea superioară națională și transnațională, la nivel profesionist, în domeniul învățării, educației, participării in societate și dialogului intergenerațional. Participarea in societate include activitatile voluntare si alte forme ale angajamentului civic, participare politica, ingrijirea copiilor, nepotilor si îngrijirea rudelor în vârstă cu handicap.
  • De a implementa și disemina noi abordări și metode inovatoare în domeniul învățării, educației, participării in societate și dialogului intergenerațional.
  • De a încuraja și sprijini cetățenii seniori ai Europei, mai ales pe cei din țările Regiunii Dunării, pentru a participa activ în cadrul societății civile, prin luarea în considerare a nevoilor, intereselor, aspirațiilor și competențelor lor individuale, ca și a nevoilor și capacității comunităților lor. Aceasta va avea loc în dialog și prin cooperare cu generațiile tinere.
  • De a promova mediul și dialogul transcultural în Europa, mai ales în Regiunea Dunării, ca fiind o resursă importantă pentru înțelegerea și respectul reciproc pentru diferite grupuri populaționale. Prin cooperarea transnațională și intergenerațională, cetățenii vor contribui la crearea unui viitor european sustenabil și în pace.
  • De a sprijini persoanele vârstnice pentru integrarea cunoștințelor, abilităților și competențelor lor în noi sarcini majoritar colective, activități civile și acțiuni, astfel contribuind la soluționarea problemelor sociale și economice.
  • De a permite și / sau încuraja persoanele vârstnice și din alte generații să conserve resursele naturale ale Europei, cu centrare specială pe Regiunea Dunării. Aceasta va avea loc prin încurajarea conștientizării aspectelor privitoare la mediul înconjurător și sprijinirea acțiunilor care au în vedere sustenabilitatea la nivelul mediului înconjurător, social și economic.
  • De a promova accesul la o gamă largă de noi tehnologii pentru cetățenii Europei, mai ales pentru persoanele vârstnice, tineri, femei, persoane cu dizabilități și, în general, persoane care trăiesc în zonele rurale. Suplimentar, prin activitățile sale de instruire, educaționale, de cercetare și consultanță, DANET va permite și va încuraja utilizarea responsabilă, din punct de vedere social, și implicată la nivel social a tehnologiilor noi de toate generațiile. Astfel, DANET va promova sprijinirea comunităților.

DANET a fost implicata în domeniul educației, învățării adultilor, culturii, protecției speciale, mediului înconjurător și sporturilor, luând în considerare nevoile individuale și ale comunității din cadrul societății noastre în curs de îmbătrânire și bazată pe cunoștințe. Prin activitățile sale, DANET va aborda schimbările demografice si schimbările rapide in domeniul științei și tehnologiei. Se vor promova și se va face schimb de bune practici. Prin implicarea facilitatorilor calificați în domeniul învățării și a multiplicatorilor în domeniul educației continue, DANET va schița, testa și promova abordările avansate și inovatoare și metodele de învățare bazate pe utilizarea noilor tehnologii pentru oamenii în vârstă și, în general, pentru toate generațiile. Abordările și metodele, ca și programele, vor fi personalizate sau create în așa fel încât să îndeplinească nevoile comune de învățare specifice grupurilor țintă.

Contactele directe sunt vitale pentru dezvoltarea activităților DANET. Proiectele, conferințele, seminarele și evenimentele educaționale comune constituie baza pentru cooperarea membrilor, și a DANET cu cei care alcătuiesc politici, furnizori din domeniul educației, organizații ale societății civile și companii.

Se vor crea un website, o platformă interactivă de învățare, ca și o revistă online, acestea urmând să permită diseminarea informațiilor, comunicării și cooperării.

Limbile oficiale ale DANET vor fi engleza și germana. Traducerea materialelor în limbile naționale ale altor state va fi asigurată oricând este posibil.

”Danube-Networkers for Europe“ va contribui la crearea “Casei Comune a Europei”.

——————————————————————————————————————-

Istoricul formării și fondării asociației

În 2008, Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, ZAWiW (Centrul pentru Educație Continuă Științifică) din cadrul Universității din Ulm a inițiat o cooperare între instituțiile educaționale și organizațiile culturale și sociale din Regiunea Dunării.

Ca rezultat, a fost creată rețeaua “ Danube-Networkers” în vederea promovării educației și participării active in societate a seniorilor în context intergenerațional, în Regiunea Dunării. Numeroase universități și organizații non-guvernamentale din domeniul educației, culturii, activităților sociale și mediului înconjurător, din 10 țări situate în regiunea Dunării, s-au implicat în acest proiect.  În paralel cu dezvoltarea structurilor de instruire avansate pentru persoanele vârstnice și tinere, grupuri de organizații partenere din 5 – 6 țări dunărene au creat și au implementat proiecte transnaționale, implicând grupuri mari de seniori din      diferite state dunărene. Ca rezultat al acestor inițiative, au avut loc numeroase contacte și forme de cooperare. În mod constant, un număr și mai mare de organizații s-a implicat în proiectarea și implementarea conferințelor, atelierelor de calificare și tipăririi de publicații prin utilizarea vastă a Internetului și aplicațiilor interactive. Rezultatele acestor activități sunt prezentate pe website-urile proiectelor.

Prin crearea Asociației Europene „Danube-Networkers for Europe“. Network for Learning in Later Life, Social Participation and Intergenerational Dialogue (DANET), vor fi utilizate oportunități pentru cooperarea transnațională cu organizațiile partenere din Regiunea Dunării și din Europa, în general. În acest context și pentru aceasta, educația și cercetarea avansate bazate pe știință generală vor juca un rol esențial.

Argumentație – Istoricul sociopolitic

Dunărea este unicul fluviu din Europa care curge de la vest la est. Cei 2857 km ai fluviului reprezintă o axă între Europa Centrală și de Sud-est, apropiind 10 țări europene. Croația este cel mai recent membru al Uniunii Europene, iar Serbia și Muntenegru sunt țări candidate. 115 milioane oameni trăiesc în țările dispuse de-a lungul Dunării, unite de milenii de istorie comună și bogății culturale semnificative.

În contextul măririi Uniunii Europene peste cele 28 de state membre, Uniunea Europeană a creat conceptul așa-numitelor “macroregiuni”. Macroregiunile europene ar trebui să fie legate și sprijinite de un program extins de dezvoltare, pe baza poziției lor geopolitice și a bazelor lor comune istorice, culturale și economice, ca și a provocărilor lor de la nivelul ecologiei. În 2009, Comisia Europeană a implementat prima strategie macro: strategia UE pentru Regiunea Marea Baltică.

În 2010, Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a inițiat o misiune pentru consolidarea cooperării celor 14 țări ale Regiunii Dunării (în 2010, acestea erau 8; astăzi, acestea sunt 9 țări UE: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, România, Bulgaria, Republica Cehă, Slovenia și 5 țări non-UE: Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina, Moldova) în domeniile infrastructurii de transport, mobilității, mediului înconjurător, dezvoltării socioeconomice și siguranței. Cinci conferințe internaționale și o consultație publică au asigurat ocazia pentru ca reprezentanții unei game de instituții și asociații relevante să ia parte la acest proces.

Membrii DANET au reprezentat “Danube-Networkers” în toate conferințele și au alcătuit răspunsul la “Invitația de participare” publică, acesta fiind declarația “Programele de învățare de-a lungul întregii vieți pentru seniori ca necesitate a societății din Regiunea Dunării”. Această declarație a fost semnată de 60 de instituții pentru educația culturală și a adulților, ca și alte organizații din 9 țări riverane Dunării

Scopul său este de a implica, mai ales, persoanele vârstnice și competențele dobândite de acestea (în domeniul profesional, al familiei și societății) pentru crearea proiectelor care să fie implementate în activitățile viitoare din Regiunea Dunării.